Welkom bij LOD Onderwijsregistratie

Dit platform ontsluit gegevens van "Registratie Onderwijsinstellingen en Opleidingen" (RIO). Het platform is opgezet door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in samenwerking met Kadaster en in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), met als doel om openbare gegevens die door het onderwijsveld en DUO worden aangeleverd aan RIO zo optimaal mogelijk te ontsluiten. Het zijn gegevens over:

- Het aangeboden onderwijs waar leerlingen/studenten op kunnen inschrijven;
- Organisaties zoals onderwijsbesturen en de onderwijsaanbieders inclusief koppeling naar het Handelsregister;
- Erkenningen, Licenties en sancties die door het OCW zijn toegekend aan opleidingen en instellingen;
- De contactgegevens (adressen, telefoonnummers e.d.) van betreffende organisaties;
- De in RIO gedefinieerde gegevenstypes.

Op dit platform is momenteel gepubliceerd wat nodig is voor Centraal Aanmelden MBO. In de toekomst worden de gegevens uit het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs uitgebreid en worden ook gegevens gepubliceerd uit het:

- Basis en speciaal basisonderwijs
- Speciaal onderwijs;
- Voortgezet onderwijs;
- Hoger onderwijs.

 

Linked Open Data

Om de vindbaarheid van de gegevens te bevorderen en de context te bieden, wordt het 5 sterren open data model gevolgd. De data is dus beschikbaar als zijnde Linked Open Data. Als gebruiker merkt men dit vooral doordat:

- Ieder identificeerbaar gegeven in zowel de data als metadata een URI heeft;
- De URI's http adressen zijn die verwijzen naar een webpagina voor meer informatie;
- Daar waar mogelijk URI's zijn opgenomen naar externe bronnen voor het bieden van context;
- De data en metadata naar elkaar verwijzen;
- De metadata wordt beschreven door het gebruik van veel gebruikte vocabulaires waaronder OWL, SKOS en SHACL;
- De mogelijkheid wordt geboden om SPARQL query's op de data uit te voeren, gewoon over http;

 

REST API's

Om als externe applicatie realtime selecties te doen op de (meta) gegevens zijn er een aantal REST API's beschikbaar. Deze REST API's volgen de Nederlandse API strategie, de kernpunten zijn dat er gebruik wordt gemaakt van:

- Open Api Specificatie 3 (OAS3) voor de API beschrijving;
- HAL+JSON als formaat van de berichten;
- Representational State Transfer (REST) als standaard voor het uitwisselen van state.